Peter Rauwerda

In Frysk yn ieren en sinen, mei in read hert, mar in liberaal ferstân. Wol it leafst elkenien te freon hâlde, mar wol mei lange tiennen. Is it meast op syn gemak allinnich ûnder de minsken. Ferjout alles fuort, mar ferjit nea wat. Fyftich fan bûten en tweintich fan binnen. In maklik muoilik minsk.

Sykje jo einliks nei Auke Rauwerda, de winkel yn Ljouwert? Klik dan hjir.